FOODPRO

งานจัดเตรียมอาหาร นอกจากจะต้องแข่งกับเวลาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ อีกหลายด้าน ซึ่งล้วนแต่เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร เราอาจได้ยินบ่อยครั้งว่า ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากอาหารที่ปนเปื้อนมีอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อมองในแง่ของผู้ผลิตอาหาร ย่อมหมายถึงการสูญเสียอย่างมหาศาล จึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับตามมาตรฐานต่างๆ ด้านความปลอดภัยในงานอาหารอย่างเคร่งครัดมากขึ้นเรื่อยๆ

แนวทางป้องกันการปนเปื้อนข้าม เป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่าผู้ผลิตอาหารโดยทั่วไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฎิบัติงาน ในการพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม การใช้สัญลักษณ์สีในการแยกประเภทอุปกรณ์ที่ใช้สัมผ้สกับอาหารหรือบริเวณ การทำความสะอาดและเลือกผลิตภัณฑ์เช็ดที่เหมาะสม

การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ
Keen on Hand

เป็นวิธีเบื้องต้นที่ช่วยลดการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง ระบบจ่ายอัตโนมัติต่างๆ ที่ออกแบบให้ใช้มือสัมผัสอุปกรณ์น้อยที่สุดหลังจากการล้างมือ ระบบปิดของอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ลดการปนเปื้อนจากพนักงานคนหนึ่งสู่อีกคนหนี่ง ระบบการฆ่าเชื้อหลังจากเช็ดมือ รวมถึงการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ เหล่านี้จึงเป็นกิจกรรมหลักในการจัดการที่ช่วยลดการปนเปื้อนจากพนักงานสู่กระบวนการผลิต

เมื่อพนักงานต้องล้างมือบ่อยๆ ภายใต้การทำงาน
ที่ยุ่งและเร่งรัดเวลา ทางเลือกที่ดีควรจะ

• สนับสนุนให้มีการล้างมืออย่างถูกวิธี
• ระบบที่ช่วยลดโอกาสในการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์
• ระบบที่มีการซ่อมบำรุงต่ำ มีความทนทานและน่าเชื่อถือ
• ผลิตภัณฑ์ล่างมือคำนึงถึงและถนอมมือของพนักงาน
• ค่าใช้จ่ายที่เป็นสมเหตุสมผล

ปกป้องทั้งพนักงานสู่กระบวนการการผลิต
และกระบวนการผลิตสู่พนักงาน
Protect Process, Protect People!
ทางเลือกที่ต้องการคือ

• เลือกอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับงานอาหาร
• เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับลักษณะงาน
• พนักงานสวมใส่สบายขณะทำงาน
• ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล

ลดการปนเปื้อนด้วยการใช้สัญลักษณ์สี ให้แตกต่างกัน
ทางเลือกของอุปกรณ์ต่างๆที่ดีควรจะ

• แยกสีเพื่อแบ่งเขตพื้นที่การผลิต
• แยกสีของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารแต่ละประเภท

การใช้สัญลักษณ์สีในการแยกประเภทอุปกรณ์
ที่ใช้สัมผ้สกับอาหาร หรือบริเวณ
Colour ID!

เป็นวิธีที่ง่ายและเห็นชัดเจนที่สุด รวมทั้งสามารถสืบย้อนกลับได้ว่ามีการปนเปื้อนจากส่วนงานใด โดยตามมาตรฐานต่างๆ ทั่วโลกมีการแนะนำให้ใช้สัญลักษณ์สีในการแยกบริเวณ หรือประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสอาหาร เช่น ภาชนะ มีด เขียง ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน หมวก เป็นต้น ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สัญลักษณ์สีควรได้รับการรับรองว่าสามารถสัมผัสอาหารได้จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และมั่นใจว่าจะไม่หลุดปนเปื้อนไปกับอาหารด้วย

การทำความสะอาดและเลือก
ผลิตภัณฑ์เช็ดที่เหมาะสม
Wipe out Contamination!
การทำความสะอาดในกระบวนการผลิต

• สามารถจัดการกับคราบเศาอาหารที่แห้งหรือ Carbonized food waste (CFW)
• ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความ สะอาดในปริมาณน้อยที่สุด
• ทำความสะอาดพื้นผิวได้หมดจด
• ไม่ทิ้งร่องรอยหรือเศษผลิตภัณฑ์ในระหว่างการทำความสะอาด

จะเห็นว่ากระบวนการทำความสะอาดถือเป็นกิจกรรมหลักของผู้ผลิตอาหาร นอกจากการกำหนดขั้นตอนการทำความสะอาดในแต่ละบริเวณแล้ว การเลือกผลิตภัณฑ์เช็ดให้เหมาะสมก็มีส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะงาน เช่น งานที่มีการเช็ดร่วมกับสารเคมีทำความสะอาด งานเช็ดเก็บคราบน้ำมัน เศษอาหาร หรือ การเลือกใช้ให้เหมาะกับพื้นผิวโดยไม่ทิ้งฝุ่นขุย หรือการทำความสะอาดขั้นตอนสุดท้าย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (Sanitizer) โดยไม่ก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาด